PRN.bg - печатници, информация и цени за предпечат, фирми за печат

  » За PRN.bg
  » Печат и печатници
  » Файлове за печатница
  » Контакти и поръчки
  » Печатници календари
  » Рекламни материали
  » Брандиране
 
 
 


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за възлагане и изпълнение на поръчки чрез системата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. PRN.BG е информационна среда, предоставяща информация за услуги и материали,
свързани с изработката на печатни материали;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ в рамките на PRN.BG може да бъде всяко физическо или юридическо лице,
ангажирано с изработката или посредничеството при изработката на печатни материали;
3. ПЕЧАТНА БАЗА в рамките на PRN.BG може да бъде всяка една фирма, разполагаща с кадрова
и техническа обезпеченост за извършване на полиграфическите услуги по заявката;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛ в рамките на PRN.BG може да бъде и всяко едно физическо или юридическо
лице в договорни отношения с ПЕЧАТНА БАЗА или ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, способен да извърши възложената услуга;
5. ОТСТЪПКИ ОБЕМ в рамките на PRN.BG се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ
при достигане или договаряне определени обеми работа на годишна база и спазвайки принципа на
диференцираност и конфиденциалност;
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури отпечатването на продукцията
по договора, съобразно условията на избрана ПЕЧАТНА БАЗА;
6. PRN.BG е собственост и се поддържа от "МАКСОФТ НЕТ" ЕООД.  Всички права са запазени. Актуалността на информацията в сайта не се гарантира до извършване на авансово плащане по конкретна поръчка.

II. ВЪЗЛАГАНЕ и ИЗРАБОТКА
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вида и начина на подаване на изходните материали за ПЕЧАТНАТА БАЗА, извършваща отпечатването;
2. В момента на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими описани в поръчката изходни материали (файлове, филми и др.), разпечатка-макет на готовият продукт и цветопроба;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде материалите по т.2 от раздел II съобразно изискванията на
ПЕЧАТНАТА БАЗА и указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сведе до знаението на ПЕЧАТНАТА БАЗА всички изходни материали;
5. Липсата на цветопроба към поръчката освобождава ПЕЧАТНАТА БАЗА от отговорност за цветови
несъответствия в готовия продукт;
6. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай че желае достъп до ПЕЧАТНАТА БАЗА; Достъпът се осигурява само при възможност и съгласно условията на ПЕЧАТНАТА БАЗА;
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наясно, че искането му по т.6 може да доведе до промени в графика на ПЕЧАТНАТА БАЗА и неспазване срока на предаване на продукцията;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи изпълнението на поръчката и да информира и съдейства на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на непредвидени обстоятелства;

III. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СТРАНИТЕ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избере ПЕЧАТНА БАЗА за своята поръчка от подизпълнителите,
с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в договорни отношения;
2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се възползва от правото си по т.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
направи избора на ПЕЧАТНА БАЗА;
3. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ е длъжен да увеодоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за известните му предимства и недостатъци на различните ПЕЧАТНИ БАЗИ, касаещи изпълнението на конкретната поръчка;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и е съгласен с условията, качеството и възможностите на ПЕЧАТНАТА
БАЗА, отпечатваща продукцията;
5. При възникване на рекламации по поръчката, същите се отправят чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
избраната ПЕЧАТНА БАЗА; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да носи отговорност за пропуски, грешки или
качествени отклонения, допуснати от ПЕЧАТНАТА БАЗА, но е длъжен да съдейства за изготвяне
на констативен протокол по рекламацията и евентуални компенсации;

IV. ПЛАЩАНИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумата по настоящата поръчка съгласно сроковете и
условията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Възникването на рекламации към продукцията не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ангажиментите
му по т.1 от раздел IV Плащания;

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страните се споразумяват, че всички евентуални спорове, свързани с изпълнение задълженията
и реализиране правата им по настоящият Договор ще се решават в дух на добра воля, чрез преки
преговори и доброволни споразумения.
2. Спрямо неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България
законодателство.


Избрани сайтове Общи


  Начало /  / Общи условия
 © 2005-2021 Всички права запазени
 PRN.bg - печатници, информация и цени за предпечат, фирми за печат
Maksoft Sofia 
 


ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

ВРЕМЕТО

ТВ ПРОГРАМИ


ВХОД
потребител:
парола: